Predstavitev


ZDRUŽENJE TOLMAČEV ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je organizirano kot nevladna neprofitna organizacija, ki mu je država zaupala izvajanje javnih pooblastil z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenja gluhim in gluhoslepim osebam. Združenje uresničuje pravico gluhih in gluhoslepih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki se uveljavlja z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ). Osnovo za svoje delovanje ima združenje v ZUSZJ.

Združenje organizira prostovoljno članstvo tolmačev slovenskega znakovnega jezika z namenom povezovanja poklicne skupine ter strokovnega izpopolnjevanja.

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je pravna oseba zasebnega prava, katerega ustanoviteljica je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je redni član Evropskega foruma prevajalcev znakovnega jezika (EFSLI) in Svetovne organizacije tolmačev znakovnega jezika (wasli).

ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je organizirano kot zasebni zavod. Organi združenja so:

Svet zavoda

Svet je organ upravljanja. Sestavljajo ga trije člani in sicer predstavnik ustanovitelja, predstavnik zaposlenih oziroma izvajalcev dejavnosti – tolmačev slovenskega znakovnega jezika in predstavnik uporabnikov storitev tolmačenja slovenskega znakovnega jezika.

Naloge sveta so:
– sprejema statut in druge splošne akte združenja,
– sprejema letni program dela in razvoja združenja ter spremlja njegovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun združenja,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje direktorju združenja predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje disciplinsko komisijo, strokovni svet in častno razsodišče,
– rešuje ugovore zoper opravljene storitve tolmačenja kot II. Stopenjski organ,
– ugotavlja odgovornost in ukrepe ter posledice v primeru ugotovljene odgovornosti za storjene kršitve dolžnosti tolmačev,
– sklepa o stimulaciji za delo direktorja/direktorice,
– določa načine kritja primanjkljaja sredstev združenja ali razporeditve sredstev v dejavnost združenja.

Strokovni svet

Strokovni svet kot posvetovalno telo podpira strokovne odločitve direktorja/direktorice
združenja. Sestavljajo ga trije člani, ki jih imenuje Svet, na podlagi prepoznavnega strokovnega dela na področju tolmačenja in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Za reševanje posameznih strokovnih vprašanj s področja tolmačenja strokovni svet lahko povabi k sodelovanju posamezne eksperte. Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta.

Naloge strokovnega sveta so:
– spremljanje izvajanja tolmačenja
– razvijanje slovenskega znakovnega jezika
– posredovanje pobud za obravnavo strokovnih tem na Svet za slovenski znakovni jezik pri Vladi RS
– reševanje drugih strokovnih vprašanj.

Direktor/direktorica

Poslovodni organ združenja je direktor/direktorica, ki ga/jo imenuje in razrešuje Svet s soglasjem ustanovitelja. Direktor/direktorica sklene pogodbo o zaposlitvi s Svetom. Mandat traja 4 leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan/imenovana.

Naloge direktorja/direktorice so:
– predstavlja, zastopa in vodi delo združenja,
– vodi strokovno delo združenja,
– predlaga letni program, poslovni načrt ter druge dokumente, ki jih združenje potrebuje za svoje delo in razvoj,
– sprejema ukrepe za izvajanje,
– poroča o rezultatih poslovanja,
– izvršuje sklepe in odločitve Sveta,
– pripravlja teme za strokovni svet in koordinira njegovo delo,
– skrbi za kontinuiteto dela združenja, zakonitost delovanja, povezovanje članov in obveščanje zainteresirane javnosti.

Častno razsodišče

Častno razsodišče obravnava kršenje načel Kodeksa poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika ali Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu s strani tolmača/tolmačice. Predlog neposredno na častno razsodišče lahko poda uporabnik storitve tolmačenja, institucija, ki je najela tolmača/tolmačico ali Združenje. Častno razsodišče sestavljajo trije člani, eksperti s področja obravnavanja etičnih ravnanj. Častno razsodišče sprejme pravila o ukrepih zoper kršitev kodeksov. Predlog članov častnega razsodišča oblikuje strokovni vodja združenja, člane pa imenuje Svet.

Disciplinska komisija

Na podlagi Pravilnika o disciplinski odgovornosti tolmača disciplinsko komisijo imenuje svet zavoda za mandatno dobo štirih let. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je eden še posebej imenovan kot predsednik disciplinske komisije. Predsednik komisije je praviloma tolmač, ki delo tolmača slovenskega znakovnega jezika opravlja vsaj 10 let in uživa ugled v svoji stroki. Naloge disciplinske komisije so zapisane v pravilniku.

KAJ DELAMO

Združenje skrbi za strokovno usposobljenost tolmačev slovenskega znakovnega jezika ter s tem zagotavlja tolmačenje gluhim in gluhoslepim osebam slovenski jezik in slišečim osebam slovenski znakovni jezik.

Javna pooblastila:

 • vodimo listo tolmačev za znakovni jezik
 • predlagamo tarifo za plačilo stroškov tolmača
 • zagotavljamo pokrivanje potreb po tolmačih na ozemlju celotne države
 • sodelujemo v svetu za slovenski znakovni jezik
 • vodimo evidenco opravljenih storitev tolmačenja
 • sprejmemo pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmača in rešujemo ugovore v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja

Naloge po zakonu:

 • sodelujemo v strokovnih komisijah pri odločanju o pravici gluhih do tolmača
 • razvijamo slovenski znakovni jezik
 • koordiniramo delo tolmačev
 • opravljamo strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za Svet za slovenski znakovni jezik

Naloge, povezane z razvojem storitve tolmačenja:
pripravljamo in izvajamo tečaje slovenskega znakovnega jezika

 • pripravljamo in izvajamo pripravljalne programe za pridobitev poklicne kvalifikacije tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
 • izvajamo postopke certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
 • skrbimo za permanentno izobraževanje tolmačev
 • razvijamo, pripravljamo in izdajamo priročnike in druge nosilce zvoka in slike za učenje slovenskega znakovnega jezika.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je redni član Evropskega foruma prevajalcev znakovnega jezika ( EFSLI ) in Svetovne organizacije tolmačev znakovnega jezika (wasli).