Katalog informacij javnega značaja


 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Odgovorna uradna oseba: Jasmina Bauman, univ. dipl. soc. del., direktorica Zavoda

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana

Katalog je bil izdan dne 18. 2. 2015.

 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU ZDRUŽENJE TOLMAČEV ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja organa: Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je organizirano kot nevladna neprofitna organizacija, ki mu je država v skladu z drugim odstavkom 15. člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/2002, v nadaljevanju ZUSZJ) zaupala izvajanje javnih pooblastil z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenja gluhim osebam. Združenje uresničuje pravico gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki se uveljavlja z ZUSZJ. Osnovo za svoje delovanje ima združenje v ZUSZJ.

Združenje organizira prostovoljno članstvo tolmačev slovenskega znakovnega jezika z namenom povezovanja poklicne skupine ter strokovnega izpopolnjevanja.

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je pravna oseba zasebnega prava, katerega ustanoviteljica je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je redni član Evropskega foruma prevajalcev znakovnega jezika (EFSLI).

Pristojnosti Zavoda združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik in njegova delovna področja so natančno opisana na tej povezavi.

2.a. Organizacija Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Organi Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik so sledeči:

 • Svet zavoda;
 • Strokovni svet
 • Direktor/Direktorica
 • Častno razsodišče;
 • Disciplinska komisija

Podrobnejši opis posamezne enote se nahaja tukaj.

2.b. Pristojna (uradna) oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Jasmina Bauman, direktorica Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik,

Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana

jasna.bauman@tolmaci.si

tel. št. (01) 436 47 92

2.c. Državni predpisi

2.d. Seznam predlogov predpisov

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik sodeluje pri pripravi področnih predpisov kot zainteresirana javnost.

2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ne vodi seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih.

2.f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ne vodi tovrstnega seznama.

2.g. Seznam javnih evidenc

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi evidenco tolmačenja v javnih institucijah in vodi evidenco ur tolmačenja, plačljivih z vavčerjem, ki je dostopna na tej spletni povezavi.

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod Združenje tolmačev na podlagi drugega odstavka 15. člena ZUSZJ vodi listo tolmačev za znakovni jezik, ki je dostopna na spletni strani Združenja.

2.i. Seznam podrobnejših vsebinskih sklopov

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi naslednji seznam posameznih pomembnih dokumentov, na podlagi drugega odstavka 15. člena ZUSZJ:

 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti;
 • Kodeks poklicne etike;
 • Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika.
 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana (zemljevid), uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00, ob petkih od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 1. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik lahko, v kolikor bi bil dostop do informacij javnega značaja v sklopu drugega odstavka 15. člena ZUSZJ večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ne vodi posebnega seznama