Poklicna kvalifikacija tolmač


Poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni stopnji zahtevnosti. Področje ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09).

Združenje je leta 1997 dalo pobudo za uvrstitev poklica tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika v sistem poklicnih kvalifikacij. Na podlagi tega sta bila oblikovana dva temeljna dokumenta za nadaljnje delo:

Za izvajanje postopka ugotavljanja in potrjevanja znanj in spretnosti poklicne kvalifikacije tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika je združenje pridobilo odločbo Državnega izpitnega centra o vpisu v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

VSTOPNI POGOJI

  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
  • najmanj tri leta izkušenj uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki jih kandidat dokazuje s formalnim ali neformalnim potrdilom.

PREVERJANJE IN POTRJEVANJE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE

Kandidati, ki si želijo pridobiti certifikat, se lahko prijavijo na združenje v okviru javno objavljenih rokov za preverjanje in potrjevanje najmanj 60 dni pred razpisanim rokom, svetujemo pa, da to storijo 90 dni pred želenim datumom preverjanja in potrjevanja. Vse prijavljene kandidate informiramo oziroma povabimo na informativni pogovor, na katerem jim predstavimo in preverimo vstopne pogoje ter jih seznanimo s postopkom certificiranja. Seznanimo jih tudi s svetovalko za NPK, ki jim pomaga skozi postopek in pri pripravi zbirne mape (portfolijo).

Preverjanje in potrjevanje znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika se opravlja pred komisijo, katere člani so za izvajanje postopka preverjanja in potrjevanja pridobili licenco Državnega izpitnega centra.

NEPOSREDNO PREVERJANJE

Uspešno izvedeno neposredno preverjanje, naloga in/ali ocenjevalni intervju pred komisijo je podlaga za pridobitev certifikata.

CERTIFIKAT

Je javna listina in velja neomejeno.

ROKI ZA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE

Na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si so javno objavljeni roki za preverjanje in potrjevanje za pridobitev poklicne kvalifikacije. Objavljeni pa so tudi na naši spletni strani pod AKTUALNO.

ŽELIM SE PRIJAVITI – KLIK NA PRIJAVNICO

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po elektronski pošti (v tem primeru podpis ni potreben); ali pa jo natisnite, v celoti izpolnite in pošljite po pošti ali faksu.

POVEZAVE

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

Poklicni standard