O tolmačih in tolmačenju


KAJ DELA TOLMAČ?

gluhim in gluhoslepim osebam tolmači slovenski jezik v znakovni jezik
slišečim osebam tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik

KDO JE TOLMAČ?

 • je polnoletna slišeča ali gluha oseba oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik
 • je pri svojem delu dolžan upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače
 • za sodne tolmače se uporabljajo določila ZUSZJ glede znakovnega jezika, v ostalem pa predpisi o sodiščih.

REGISTER TOLMAČEV ZA ZNAKOVNI JEZIK

Register tolmačev za znakovni jezik vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

TOLMAČA POKLIČEMO

Če je gluha ali gluhoslepa oseba stranka v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, pri izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe (npr. upravne enote, občine, centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, zdravstveni domovi, zavodi za pokojninsko invalidsko zavarovanje…)

Če ima gluha ali gluhoslepa oseba status dijaka ali študenta razen, če se ji na podlagi individualiziranega načrta omogoči sporazumevanje na drugačen način, ki je za gluho ali gluhoslepo osebo sprejemljiv

V vseh drugih življenjskih situacijah, ko gluha ali gluhoslepa oseba sama oceni, da pri sporazumevanju potrebuje tolmača (samoplačniški pregledi, roditeljski sestanki, govorilne ure, bančne storitve, verski obredi, tolmačenje pri instrukcijah, tečaji cestno prometnih predpisov ……)

Situacije, v katerih je priporočljiva prisotnost tudi gluhega tolmača:

V primeru, da se slišeči tolmač ne more učinkovito sporazumeti z gluho stranko, je priporočljivo sodelovanje z gluhim tolmačem. Situacije tolmačenja s pomočjo gluhega tolmača so praviloma naslednje:

 • gluha oseba uporablja svojstvene kretnje ali  kretnje, ki so edinstvene za eno družino;
 • uporablja tuji znakovni jezik ali mednarodno kretnjo;
 • ima minimalne ali omejene jezikovne spretnosti;
 • oseba je gluhoslepa in uporablja prilagojen znakovni jezik;
 • uporablja svojstvene kretnje značilne za posamezno etično ali starostno skupino, katere slišeči tolmač ne pozna;
 • v psihofizičnem stanju uporabnikov, ki otežuje običajno komunikacijo, ki se tolmači.

KAKO DO TOLMAČA?

Lista tolmačev za slovenski znakovni jezik je seznam vseh tolmačev s pridobljenim certifikatom v Republiki Sloveniji, ki so razporejeni po določenih območjih. Lista vsebuje ime in priimek tolmača, kontaktni naslov in čas dosegljivosti tolmača za dogovor o času in kraju tolmačenja.

Tolmača lahko kontaktirate osebno ali preko združenja.

KDO JE DOLŽAN ZAGOTOVITI TOLMAČA?

 • Državni organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb po uradni dolžnosti
  ali
 • Na zahtevo gluhe ali gluhoslepe osebe

KDO KRIJE STROŠKE TOLMAČA?

V postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, pri izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajalcih javne službe krijejo stroške tolmača navedeni.
Tolmač za slovenski znakovni jezik je ob koncu tolmačenja dolžan izpolniti predpisano specifikacijo stroškov pri plačilu v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, pri izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe, na kateri naročnik z žigom in podpisom potrjuje opravljeno storitev, ki jo bo poravnal na podlagi prejetega računa.

Ko gluha ali gluhoslepa oseba sama oceni, da pri sporazumevanju potrebuje tolmača v vseh drugih življenjskih situacijah, plača delo tolmača z vavčerjem.

Tolmač za slovenski znakovni jezik je ob koncu tolmačenja dolžan izpolniti predpisano specifikacijo stroškov pri plačilu z vavčerjem, na kateri gluha ali gluhoslepa oseba s podpisom potrjuje opravljeno storitev. Stroške vavčerjev krije ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, na podlagi prejetega računa.

KOLIKO ZNAŠAJO STROŠKI TOLMAČENJA?

Višina stroškov tolmačenja je določena v Tarifi za plačilo tolmačev za slovenski znakovni jezik, objavljeni v Uradnem listu št. 106/2012 in v Spremembah in dopolnitvah Tarife za tolmače slovenskega znakovnega jezika, objavljenih v Uradnem listu št. 167/2021.

KDO NADZIRA DELO TOLMAČA?

V zvezi s kakovostjo storitve tolmačenja lahko zainteresirana oseba vloži pisni ugovor na združenje. Disciplinski organi združenja obravnavajo kršitve na podlagi Pravilnika o disciplinski odgovornosti tolmača.