ZAPISNIK 8. SEJE SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK


ZAPISNIK 8. SEJE SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK, KI JE BILA V SREDO, DNE 08.04.2008 OB 12.30 URI V PROSTORIH ZDRUŽENJA TOLMAČEV ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK, PREKMURSKA ULICA 6, LJUBLJANA

PRISOTNI ČLANI SVETA: Stane Košir, Dana Batič, Zlata Crljenko, Janez Dular, Danica Hrovatič, Ljubica Lukan, Meri Moderndorfer, Frida Planinc, Zdenko Tomc, Ljubica Podboršek, Jasna Bauman

ODSOTNI: Igor Bele, Martin Dobnikar, Božidar Opara, Helena Petek Kos

Sejo je vodil dr.Stane Košir, predsednik Sveta.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 7.seje Sveta
3. Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2007 do 31.12.2007
4. Poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2007
5. Poročilo s posveta o standardizaciji slovenskega znakovnega jezika
6. Razno,predlogi,pobude

AD 1: Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda:

Predsednik Sveta dr.Stane Košir je ugotovil, da je od 16 članov Sveta prisotnih 11 članov ter da je podana sklepčnost in da Svet lahko prične z delom.

V nadaljevanju je predlagal dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb.

K 1. točki dnevnega reda je bil sprejet naslednji sklep:

1. Svet sprejme predlagan dnevni red za 8. sejo Sveta.

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 2: Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 7.seje Sveta

G.Stane Košir je predstavil realizacijo sklepov 7.seje sveta, ki je bila 06.02.2007 in pozval prisotne, da posredujejo svoje pripombe.

Dr. Janez Dular je podal pripombo na zapisnik pri 4. točki dnevnega reda, zadnji odstavek, saj Ministrstvo za kulturo ni prejelo pobude za mnenje, kako oziroma kdo je zadolžen za vodenje koordinacije na področju razvoja znakovnega jezika ter da bi po njegovem mnenju to moralo prevzeti MDDSZ.

Dana Batič je predlagala, da se zaprosi nosilno ministrstvo, ki je pripravilo Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko za koordinacijo oziroma da se dodeli pooblastiklo za razvoj znakovnega jezika.

Prevladalo je mnenje, da se zadnji odstavek k 4.točki dnevnega reda črta in se zapiše: Sveta za slovenski znakovni jezik ugotavlja, da ni pristojne institucije, ki bi skrbela za napredek slovenskega znakovnega jezika in s to problematiko seznanja MDDSZ, kot pripravljalca ZUSZJ.

V zvezi s sklepom k 5.točki dnevnega reda je bilo pojasnjeno, da MDDSZ ni pristojno za pripravo in sprejem podzakonskih aktov, ki bi posegala na druga področja ter da se pri poročilu Vladi RS izpostavijo najbolj problematična področja ter se zaprosi kabinet Vlade, da to posreduje resornemu ministrstvu.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP:
Potrdi se zapisnik 7.seje z navedenim popravkom.

AD 3: Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2007 do 31.12.2007

Člani sveta so skupaj z vabilom prejeli poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Poudarjeni so bili nekateri statistični podatki: odločbo o pravici do uporabe znakovnega jezika si je do konca leta 2007 pridobilo 853 gluhih oseb, od tega 55 oseb s statusom študenta ali dijaka. V letu 2007je bilo opravljeno skupaj 8.968 ur tolmačenja, od tega 6.868 ur plačanih z vavčerjem in 2.100 ur, katere plačniki so javne institucije. Primerjalno gledano je bilo v letu 2007 opravljeno 37% več ur tolmačenja kot v preteklem letu. V register tolmačev za znakovni jezik je vpisano 38 tolmačev. Pomemben premik glede razvoja slovenskega znakovnega jezika predstavlja sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki prvič v zgodovini vključuje ukrepe in cilje glede znakovnega jezika.

Pri izdelavi poročila je Jasna Bauman opozorila, da pri posredovanju podatkov glede števila ur tolmačenja po območjih uporabnikov ter števila ur tolmačenja na uporabnika, niso zajeti podatki tolmačev, ki so s.p.-ji, ki ne posredujejo evidence s temi podatki. Zato je tudi sklican sestanek s tolmači, ki imajo registrirano dejavnost in predstavnicami MDDSZ, na katerem se bomo dogovorili o načinu in potrebnih podatkih za evidenco storitev.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da so še vedno posamezna področja, kjer se pojavljajo težave glede implementacije ZUSZJ. Tako je še vedno zaznati neenotno prakso pri sodiščih, posamezne policijske uprave vztrajajo na sklepanju avtorskih pogodb s tolmači, kar ni v skladu s tarifo. Poročilo se smiselno s tem dopolni in na to opozori Vlado RS.

Sprejet je bil dogovor, da se na Sodni svet naslovi dopis, v katerem se opišejo različna tolmačenja ZUSZJ s strani sodnikov ter se jih zaprosi za njihovo stališče. Ob tem je bil izražen poziv vsem tolmačem in tolmačicam, da naj o težavah, ki jih imajo na terenu seznanjajo Združenje, ki bo s zbranimi pripombami lahko postreglo na sestanku s pristojnimi ministrstvi.

Sprejet je bil

SKLEP:

1. Sprejme se poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za čas od 01.01. do 31.12.2007 z zgoraj navedenimi dopolnitvami.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 4: Poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu

V zvezi z poročom o delu Sveta za slovenski znakovni jezik je bild an predlog, da se poročilo dopolni z problemi, ki jih zaznavamo pri uresničevanju zakona ter se ga posreduje Vladi RS ter zaprosi za sestanek v zvezi s tem.

Frida Planinc je opozorila na problem tolmačenja na RTV Slovenija in nekakovostno podnaslavljanje dnevnoinformativnih oddaj ter predalagal, da bi tudi Svet za SZJ naslovil dopis na RTV Slovenija glede te problematike.

Pojasnjeno je bilo, da je združenje že v času predsedovanja Slovenije EU-ju naslovilo dopis na odgovornega urednika g.Rajka Geriča s prošnjo, da bi v času našega predsedovanja bile tolmačene TV oddaje, ki so pripravljene kot povzetki dogajanj ter na bližajoče se volitve, a žal ni bilo nikakršnega odziva.

Sprejet je bil

SKLEP:
Sprejme se poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik za leto 2007 s konkretnimi vsebinskimi dopolnitvami pri posameznih alinejah ter se ga posreduje Vladi RS.

AD 5. Poročilo s posveta o standardizaciji slovenskega znakovnega jezika

Člani sveta so skupaj z vabilom prejeli tudi poročilo s posveta o standardizaciji slovenskega znakovnega jezika. Ocenili so, da so vsakoletni posveti dobrodošli, ker gre za ozaveščanje širše javnosti in so nujni. Predlagano je bilo, da se povdarki iz poročila vključijo v poročilo o delu Sveta za SZJ za leto 2007.

AD 7: Razno, predlogi, pobude:

Pod to točko ni bilo nobenih pripomb.

Seja je bila zaključena ob 14.10. uri.

Zapisala:
Jasna Bauman l.r.

Predsednik sveta:
dr. Stane Košir l.r.