ZAPISNIK 7. SEJE SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK


Seja je bila v sredo, dne 03.12.2007ob 12.00 uri v prostorih Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, Prekmurska ulica 6, Ljubljana

PRISOTNI ČLANI SVETA: Stane Košir, Zlata Crljenko, Martin Dobnikar, Janez Dular, Marko Jesenšek, Ljubica Lukan, Meri Moderndorfer, Helena Petek Kos, Frida Planinc, Zdenko Tomc, Ljubica Podboršek, Jasna Bauman

OPRAVIČENO ODSOTNI: Božidar Opara, Danica Hrovatič, Dana Batič

Sejo je vodil dr.Stane Košir, predsednik Sveta.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 6.seje Sveta
3. Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2007 do 31.10.2007
4. Predstavitev Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko (Ur.l. RS št. 43/07)
5. Poziv MDDSZ k eventuelnim dopolnitvam, predlogom k Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika
6. Dogovor o organizaciji 3. posveta
7. Razno,predlogi,pobude

AD 1: Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda:

Predsednik Sveta dr.Stane Košir je ugotovil, da je od 16 članov Sveta prisotnih 12 članov ter da je podana sklepčnost in da Svet lahko prične z delom.

V nadaljevanju je predlagal dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb.

K 1. točki dnevnega reda je bil sprejet naslednji sklep:

1. Svet sprejme predlagan dnevni red za 7. sejo Sveta.

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 2: Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 6.seje Sveta

G.Stane Košir je predstavil realizacijo sklepov 6.seje sveta, ki je bila 06.02.2007 in ob tem ugotovil, da so vsi sklepi realizirani.

K 2.točki dnevnega reda je svet sprejel sklep:

1. Svet je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 6.seje Sveta za slovenski znakovni jezik, ki je bila dne 06.02.2007 in potrdi zapisnik seje.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 3: Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2007 do 31.10.2007

Člani sveta so skupaj z vabilom prejeli poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za prvih deset mesecev leta 2007. Poudarjeni so bili nekateri statistični podatki: odločbo o pravici do uporabe znakovnega jezika si je do konca oktobra 2007 pridobilo 847 gluhih oseb, od tega 57 oseb s statusom študenta ali dijaka. V prvih desetih mesecih je bilo opravljeno skupaj 6. 316 ur tolmačenja, od tega 4.838 ur plačanih z vavčerjem in 1.478 ur, katere plačniki so javne institucije. V register tolmačev za znakovni jezik je vpisano 38 tolmačev. Pomemben premik glede razvoja slovenskega znakovnega jezika predstavlja sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki prvič v zgodovini vključuje ukrepe in cilje glede znakovnega jezika.

Predsednik sveta dr. Stane Košir je izpostavil ugotovitve, da število uporabnikov rahlo hitreje narašča kot število tolmačev in bi kazalo pridobiti nove kandidate za opravljanje tega poklica. Po evidenci opravljenih ur tolmačenja v obdobju od leta 2003 do leta 2007 je razvidno, da se je število uporabljenih vavčerjev povečalo za 500%, število opravljenih ur v javnih institucijah pa za 400%. To kaže, da je vedenje o zakonu v vzponu. Člani sveta na posredovano poročilo niso imeli pripomb, zato je bil sprejet naslednji

SKLEP:

1. Sprejme se poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za čas od 01.01. do 31.10.2007 kot delno poročilo za leto 2007.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 4: Predstavitev Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko (Ur.l. RS št. 43/07)

Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko je predstavil dr.Janez Dular. Uvodoma je pohvalil prizadevnost strokovne službe Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki je posredovala pripombe glede znakovnega jezika in ki so v celoti bile sprejete. Tako resolucija zajema naslednje ukrepe in cilje glede znakovnega jezika:

– standardizacija slovenskega znakovnega jezika
– sprejetje učnih načrtov za slovenski znakovni jezik
– popularizacija slovenskega znakovnega jezika v širših krogih
– povečanje raznolikosti programskih vsebin dostopnih gluhim.

Resolucija je bila sprejeta maja leta 2007, proračun pa lansko leto, kar posledično pomeni, da sredstev za uresničitev resolucije v letu 2007 ni predvidenih. Pri uresničevanju ukrepov in ciljev je odgovornost na državnih ustanovah in sicer Ministrstva za kulturo, MDDSZ, Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva za visoko šolstvo. Problem je tudi v koordinaciji ter pri zagotavljanju finančnih sredstev.

V nadaljevanju seje je bil ponovno izpostavljen problem nezagotavljanja tolmača na nacionalni TV ter njihov arogantski odnos do zakonskih določil, katera institucija je zadolžena za standardizacijo jezika ter kdo nosi odgovornost glede koordinacije med posameznimi institucijami, ki so nosilke uresničitve resolucije.. Ugotovljeno je bilo, da na področju razvoja slovenskega znakovnega jezika deluje kar nekaj institucij, a so nepovezane, ni medsebojnega informiranja ter sodelovanja.

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da za razvoj slovenskega znakovnega jezika v obstoječih dokumentih ni nihče eksplicitno zadolžen, zato Svet za slovenski znakovni jezik seznanja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve o tej problematiki.

AD. 5 Poziv MDDSZ k eventuelnim dopolnitvam, predlogom k Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Jasna Bauman je prisotne seznanila z pozivom MDDSZ k eventuelnim predlogom oziroma dopolnitvam ZUSZJ. V ta namen je Združenje pozvalo Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, kot predstavnico uporabnikov, naj posreduje eventuelne dopolnitve oziroma predloga za spremembo ZUSZJ. ZDGNS je združenju posredovala pripombe iz 4 društev gluhih in naglušnih. S predsednikom ZDGNS g. Planincem je bil organiziran sestanek na to temo dne 28.11.2007. Ob natančnem pregledu prispelih predlogov oziroma pripomb je bila skupna ugotovitev, da le te niso takšne narave, da bi bilo potrebno spreminjati ZUSZJ oziroma ne sodijo v to področje. Zato je bil sprejet dogovor, da je s strani uporabnikov ZUSZJ zadovoljiv.

V razpravi, ki je sledila in v kateri so sodelovali vsi prisotni, je bila dana ugotovitev, da je ZUSZJ velika pridobitev za gluhe uporabnike, s katerim se jim omogoča enakopravno vključevanje v življenje in delo. Od sprejetja zakona pa do danes je svet ob sprejemanju poročil o uveljavljanju zakona ugotovil, da si na posameznih področjih zakon tolmačijo različno. Takšno je področje sodstva, kjer je od posameznega sodnika odvisno, ali bo sodišče priznalo stroške tolmača ali ne. Na to smo pisno že opozorili Ministrstvo za pravosodje ter jih zaprosili za mnenje, a žal odziva ni bilo. Pravtako si določila zakona različno tolmačijo na ministrstvu za šolstvo in šport ter univerza v Ljubljani, ki določila zakona razumejo ozko gramatično in ne širše. Kljub temu, da je univerza leta 2005 sama ugotovila, da gluhi študentje imajo pravico do tolmača ves čas izobraževanja, je leta 2007 svoje mnenje spremenila in tolmači določila tako, da gluhemu študentu prizna strošek tolmača le v postopkih kot so vpis ipd. Isto tolmačenje prevladuje tudi na Ministrstvu za šolstvo in šport.

Glede na to, so člani sveta sprejeli

SKLEP: Svet za slovenski znakovni jezik daje pobudo MDDSZ ,da pristopi k izdelavi podzakonskih aktov vezanih na 12. člen ZUSZJ z namenom odprave možnosti različnega tolmačenja določil zakona.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Prav tako je bila sprejeta pobuda RTV Slovenija, da se tretji parlamentarni program opremi s tolmačem in na ta način udejani pravica do uporabe znakovnega jezika.

AD 6. Dogovor o organizaciji 3. posveta

Že tradicionalno združenje organizira ob Mednarodnem dnevu invalidov v mesecu decembru posvet, na katerem se obravnavajo najbolj aktualne zadeve s področja zakona. Glede na sprejem Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko bi bil letošnji posvet namenjen standardizaciji slovenskega znakovnega jezika. Posvet bi potekal 14.12.2007 v dvorani Inštituta za rehabilitacijo.

Člani sveta so podprli organizacijo posveta.

AD 7: Razno, predlogi, pobude:

Glede na različno tolmačenje pri zagotavljanju pravice gluhih študentov do tolmača, so se prisotni strinjali, da se predlaga Vladi RS, da imenuje v svet predstavnika Ministrstva za visoko šolstvo, kajti ob imenovanju sveta to področje ni imelo svojega ministrstva.

MDDSZ se poziva, da operacionalizira 11. člen in drugi odstavek 12. člena.

Seja je bila zaključena ob 14.15. uri.

Zapisala:
Jasna Bauman l.r.

Predsednik sveta:
dr. Stane Košir l.r.