ZAPISNIK 5. SEJE SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK


Zapisnik 5. seje Sveta za slovenski znakovni jezik, ki je bila v sredo, dne 12.02.2007 ob 12.00 uri v prostorih Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, Prekmurska ulica 6, Ljubljana

PRISOTNI ČLANI SVETA: Stane Košir, Danica Hrovatič, Frida Planinc, Helena Petek Kos, Janez Dular, Jasna Bauman, Ljubica Podboršek, Meri Moderndorfer, Zdenko Tomc, Zlata Crljenko

OPRAVIČENO ODSOTNI: Božidar Opara, Dana Batič, Marko Jesenšek, Ljubica Lukan

ODSOTNI: Igor Bele

OSTALI PRISOTNI: Bernarda Kokalj, Alenka Levec

Sejo je vodil dr.Stane Košir, predsednik Sveta.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 4.seje Sveta
3. Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2006 do 30.06.2006
4. Informacija o sklenitvi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2006 med ZZZS in zdravstvenimi domovi ter zdravniki-koncesionarji
5. Dopis Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana glede ovir pri uveljavljanju pravice do uporabe znakovnega jezika
6. Razno,predlogi,pobude

AD 1: Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda:

Predsednik Sveta dr.Stane Košir je ugotovil, da je od 16 članov Sveta prisotnih 10 članov ter da je podana sklepčnost in da Svet lahko prične z delom.

V nadaljevanju je predlagal dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb.

K 1. točki dnevnega reda je bil sprejet naslednji sklep:

1. Svet sprejme predlagan dnevni red za 5. sejo Sveta.

Sklep je bil sprejet soglasno.
AD 2: Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 4.seje Sveta

G.Stane Košir je predstavil realizacijo sklepov 4.seje sveta, ki je bila 11.1.2006 in ob tem ugotovil, da so vsi sklepi realizirani.

K 2.točki dnevnega reda je svet sprejel sklep:

1. Svet je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 4.seje Sveta za slovenski znakovni jezik, ki je bila dne 11.1.2006 in potrdi zapisnik seje.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 3: Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2006 do 30.06.2006

Člani sveta so skupaj z vabilom prejeli poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za prvo polletje 2006. Iz poročila izhaja, da je meseca marca 2006 potekal sestanek na Ministrstvu za zdravje glede dogovora o kritju stroškov tolmačenja v zdravstvenih domovih in pri zdravnikih – koncesionarjih, o rezultatih dogovora bo pojasnjeno v nadaljevanju seje. V letu 2006 smo uvedli novost spletnega naročanja tolmačev. Za tovrstno obliko naročanja tolmačev je na spletni strani objavljen poseben obrazec, katerega naročnik po elektronski pošti posreduje na naslov združenja, služba združenja pa povratno naročnika obvesti o imenu tolmača, ki bo željenega datuma tolmačil. Ocenjujemo, da je ta oblika dostopnejša za uporabnike. Prav tako je v letu 2006 pričela z delovanjem dežurna služba tolmačev, katere namen je dostopnost tolmačev v nujnih primerih, nočnem času in ob dela prostih dnevih. Pri dežurni službi je zaznati, da se dogajajo primeri, da gluha oseba pozabi naročiti tolmača in naročilo posreduje dežurni službi.Glede usposabljanja bodočih tolmačev sta bila izvedena začetni in nadaljevalni tečaj znakovnega jezika, izvedena sta bila dva roka za certificiranje. Od skupno prijavljenih 3 kandidatk je ena kandidatka bila uspešna. V register tolmačev je vpisano 32 tolmačev. Iz poročila je razvidno, da je do izdelave poročila bilo 813 gluhih oseb, ki so prejele odločbo o pravici do uporabe znakovnega jezika, od tega 58 oseb s statusom dijaka ali študenta. Iz evidence opravljenih storitev je razvidno, da jih je bilo v prvem polletju opravljeno skupno 2770 ur, od tega 2293 ur, plačljivih z vavčerjem in 477 ur, katerih plačniki so različne institucije. Glede ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja smo prejeli eno pritožbo. Postopek se bo pričel po pridobitvi soglasja na Pravilnik o disciplinski odgovornosti.

V razpravi, ki je sledila, so bila postavljena naslednja vprašanja oziroma predlogi:
– kje je objavljena Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika in kaj pomeni 1 vavčer = 1 ura in kako ravnati v primeru, če tolmačenje traja manj kot eno uro;
– kako naj se tolmači zaščitijo glede obrekovanja;
– kako je s plačilom stroškov tolmačenja na sodišču;
– predlaga se, da bi poročilo vsebovalo število opravljenih ur tolmačenja po področjih;
– izdela naj se pravilnik o delovanju dežurne službe, v katerem se določi namen dežurne službe;
– apelira se na uredništva časopisa Iz sveta tišine in TV oddaje Prisluhnimo tišini, da v svojih medijih namenijo več informacij o izvajanju zakona;
– posredovana je bila informacija, da se v okviru Ministrstva za kulturo pripravlja Nacionalni program za jezikovno politiko, ki omenja znakovni jezik;
– Svet za slovenski znakovni jezik podpira in se pridružuje organizaciji 2.posveta glede uresničevanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki je namenjen predvsem uporabnikom.

K 3. točki dnevnega reda je svet sprejel naslednji sklep:

1. Svet za slovenski znakovni jezik ke pozitivno ocenil Poročilo o uveljavljanju ZUSZJ za čas od 01.01.2006 do 30.06.2006 in ga v celoti sprejema.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 4: Informacija o sklenitvi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2006 med ZZZS in zdravstvenimi domovi ter zdravniki – koncesionarji:

Informacijo o sklenitvi Splošnega dogovora za leto 2006 je podala predstavnica Ministrstva za zdravje ga.Helena Petek Kos, ki je dejala, da Splošni dogovor za leto 2006 predvideva planirana sredstva za kritje stroškov tolmačenja v zdravstvenih domovih in zdravnikih – koncesionarjih za leto 2006. Glede na vsebino dogovora je pričakovati, da pri uveljavljanju pravice do tolmača na zdravstvenem področju ne bo več ovir.

Člani sveta so z zadovoljstvom sprejeli posredovano informacijo ob ugotovitvi, da gre za ugodno sistemsko rešeno problematiko.

AD 5: Dopis Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana glede ovir pri uveljavljanju pravice do uporabe znakovnega jezika:

Predstavnice Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana so naslovile na člane sveta dopis, v katerem ugotavljajo, da je zavod izvajalec javne službe, katerega Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika zavezuje zagotoviti gluhim dijakom tolmača v času izobraževalnega procesa ter kriti stroške tolmačenja. Kljub temu, da zavod stroške za tolmačenje predvidi v svojem letnem finančnem načrtu, Ministrstvo za šolstvo in šport tega stroška ne prizna. Nadalje so opozorili tudi na problem znanja oziroma neznanja znakovnega jezika učiteljev, ki poučujejo v zavodu, kajti v razpisu za prosto delovno mesto je navedeno le zaželjeno znanje znakovnega jezika, saj ni zakonske osnove za to zahtevo. Večina učiteljev si znanje znakovnega jezika prične pridobivati že z nastopom dela, znanje znakovnega jezika pa ne zadostuje za podajanje učne snovi v tem jeziku. Opozorili so tudi, da znanje znakovnega jezika ne gre zamenjevati z znanjem, ki ga imajo tolmači znakovnega jezika.

V nadaljevanju je bil izpostavljen še problem znanja znakovnega jezika integriranih otrok, ki po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje na srednji šoli v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.

Nadalje je bilo ponovno izpostavljeno vprašanje zagotavljanja tolmača pri opravljanju mature, katerega ministrstvo, kljub pojasnilom, vodi v evidenci pomočnika, kar zamegljuje situacijo.
K 5. točki dnevnega reda je svet sprejel naslednji sklep:

1. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana pripravi analizo, ki naj vključuje:
– koliko dijakov obiskuje Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, od 58 oseb s statusom dijaka ali študenta, ki imajo odločbo na podlagi ZUSZJ;
– pripravi program potreb po tolmaču po osebi;
– koliko sredstev je potrebno za kritje stroškov tolmačenja;
– koliko tolmačev je zaposlenih v zavodu.

2. Na podlagi prejete analize bo Svet za slovenski znakovni jezik posredoval dopis Ministrstvu za šolstvo in šport s prošnjo, da nam posredujejo njihovo videnje vloge tolmača v izobraževalnem procesu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 6: Razno, predlogi, pobude:

Svet za slovenski znakovni jezik ponovno naproša Ministrstvo za pravosodje za odgovor na dopis združenja glede zagotavljanja tolmača v postopkih pred sodišči ter kritju stroškov le teh.

Podan je bil predlog, da se Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve posreduje vprašanje, kako je z dodatnimi vavčerji za potrebe izobraževanja.

Seja je bila zaključena ob 14.20 uri.

Zapisala:
Jasna Bauman l.r.

Predsednik sveta:
dr.Stane Košir l.r.