ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK


Zapisnik 4. seje Sveta za slovenski znakovni jezik, ki je bila v sredo, dne 11.01.2006 ob 13.00 uri v prostorih Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, Prekmurska ulica 6, Ljubljana

PRISOTNI ČLANI SVETA: Stane Košir, Dana Batič, Danica Hrovatič, Strgar Andraž (namesto Helene Petek Kos), Janez Dular, Jasna Bauman, Ljubica Lukan, Ljubica Podboršek, Martin Dobnikar, Meri Moderndorfer, Zdenko Tomc

OPRAVIČENO ODSOTNI: Božidar Opara, Igor Bele, Marko Jesenšek, Zlata Crljenko

Sejo je vodil dr.Stane Košir, predsednik Sveta.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 3. seje Sveta
3. Zaključno poročilo s problemske konference »Tolmač – pomemben člen izvajanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika«
4. Poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2005 (poročevalec dr.Stane Košir)
5. Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2005 do 31.12.2005
6. Razno, predlogi, pobude:
– spletna stran združenja
– spletno naročanje tolmačev
– uvedba dežurne službe

AD 1: Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda:

Predsednik Sveta g.Stane Košir je ugotovil, da je od 16 članov Sveta prisotnih 11 članov ter da je podana sklepčnost in da Svet lahko prične z delom.

V nadaljevanju je predlagal dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb.

K 1. točki dnevnega reda je bil sprejet naslednji sklep:

1. Svet sprejme predlagan dnevni red za 4.sejo Sveta.

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 2: Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 3.seje Sveta

G. Stane Košir je predstavil realizacijo sklepov 3. seje sveta, ki je bila 15.06.2005 in ob tem ugotovil, da so vsi sklepi realizirani.

K 2. točki dnevnega reda je svet sprejel sklep:

1. Svet je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 3. seje Sveta za slovenski znakovni jezik, ki je bila dne 15.06.2005 in potrdi zapisnik seje.

AD 3. Zaključno poročilo s problemske konference »Tolmač – pomemben člen izvajanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika«

Člani Sveta so skupaj z vabilom za sejo prejeli zaključno poročilo s problemske konference »Tolmač – pomemben člen izvajanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika«, ki je glede na številno udeležbo predstavnikov iz različnih institucij bila odmevna in je primerna oblika osveščanja javnosti o določilih zakona, s katero bo svet nadaljeval tudi v prihodnje.

AD 4. Poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2005 (poročevalec dr.Stane Košir)

Predsednik sveta je seznanil člane sveta, da smo na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika dolžni poročati Vladi Republike Slovenije o izpolnjevanju nalog za katere je svet imenovan najmanj enkrat letno.

Člani sveta so poročilo o delu sveta v letu 2005 prejeli skupaj z vabilom za sejo. Ob obravnavi poročila so bili podani naslednji predlogi, ki naj se vnesejo v poročilo:

– za Vlado Republike Slovenije se pripravi bolj kratko in jedrnato poročilo,
– za leto 2006 naj se razmisli o vodenju evidence opravljenih ur tolmačenja po posameznih ministrstvih glede na zmogljivosti programske opreme,
– na prvi strani, drugi odstavek, 6. alinea se glasi: Svet podpira izdelavo nadaljnjih priročnikov ob sodelovanju gluhih uporabnikov, tolmačev, študentov jezikoslovja in jezikoslovcev ter predlaga partnerski odnos med posameznimi fakultetami in Združenjem tolmačev za slovenski znakovni jezik v smislu pridobivanja dodatnih sredstev.
– Na zadnji strani poročila se črta zadnji stavek, ki se glasi: V letu 2006 bo svet pomembno pozornost namenil uresničevanju pravice gluhih oseb do tolmača na področju šolstva in visokega šolstva.

V nadaljevanju so se člani sveta dotaknili problema zagotavljanja tolmača v izobraževalnem procesu. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je potencialnih uporabnikov 52, katerim je prepuščeno, da zakonsko pravico do tolmača v izobraževalnem procesu uveljavljajo po lastni presoji ter da v primeru kršenja pravic opozorijo na težave. Na težave, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju zakona v Zavodu gluhih in naglušnih Ljubljana, je opozorila Ljubica Podboršek.
K 4.točki dnevnega reda je svet sprejel sklep:

1. Svet je sprejel poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2005 in ga v skrajšani obliki posreduje Vladi RS.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01.2005 do 31.12.2005

Člani sveta so z vabilo za sejo prejeli poročilo do 30.11.2005, na sami seji pa dopolnjeno poročilo do 31.12.2005. Iz poročila je razvidno naraščanje števila uporabnikov, ki jih je 782 ter v primerjavi z letoma 2003 in 2004 bistveno povečanje opravljenih ur tolmačenja.

K 5. točki dnevnega reda je svet sprejel sklep:

1. Svet je sprejel Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje 01.01.2005 do 31.12.2005.

Sklep je bil sprejet soglasno.

6. Razno, predlogi, pobude:
– spletna stran združenja
– spletno naročanje tolmačev
– uvedba dežurne službe

Člani sveta so se pohvalno izrazili o spletni strani združenja, ki vsebuje potrebne informacije tako za gluhe uporabnike kot ostalo zainteresirano javnost.

Seznanili so se tudi z načinom spletnega naročanja tolmačev, ki bo predvsem gluhim uporabnikom omogočilo primernejši način naročanja tolmačev.

Na željo gluhih uporabnikov se je Združenje odzvalo z uvedbo dežurne službe tolmačenja na številki 041 789 555, s čimer bo zagotovljena 24 urna dostopnost do tolmača. Dežurna služba je uvedena za področje celotne države, v začetni fazi pa dežurajo 3 tolmači iz Ljubljane in okolice, saj je po izkušnjah to najbolj frekventno območje. Naloga dežurnega tolmača je, da se na klic odzove sam oziroma angažira najbližjega tolmača glede na lokacijo tolmačenja.

Predsednik sveta je seznanil člane z odgovorom Univerze v Ljubljani, kjer ugotavljajo, da bodo članice univerze uresničevale zakonsko določeno pravico, kar je zelo pozitiven odmev.

Člani sveta so sprejeli zgolj kot informacijo dopis Zdravniške zbornice Slovenije glede uresničevanja pravice do tolmača pri zdravnikih koncesionarjih. Ob tem je g.Andraž Strgar, predstavnik Ministrstva za zdravje, seznanil prisotne, da je v postopku sprejem Splošnega dogovora za leto 2006 ter da bo v tem okviru predvidena finančna postavka za kritje stroškov tolmačenja.
Prisotni so bili mnenja, da naj se naslovi dopis na državnega sekretarja pri Ministrstvu za zdravje s prošnjo, da poda mnenje o izvajanju zakonske pravice do sprejema splošnega dogovora.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ponovno posreduje vsem centrom za socialno delo informacijo o prenosljivosti vavčerjev, saj posamezni centri zahtevajo vračilo vavčerjev iz preteklega leta ob izstavitvi le teh za tekoče leto.

Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.

Zapisala:
Jasna Bauman

Predsednik sveta:
dr. Stane Košir l.r.