ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK


Zapisnik 3. seje Sveta za slovenski znakovni jezik, ki je bila v sredo, dne 15.06.2005 ob 12.00 uri v prostorih Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, Prekmurska ulica 6, Ljubljana

PRISOTNI ČLANI SVETA: Stane Košir, Dana Batič, Helena Petek Kos, Igor Bele, Janez Dular, Edo Sikošek (s pooblastilom namesto Ljubice Podboršek), Marko Jesenšek, Meri Moderndorfer, Jasna Bauman

OPRAVIČENO ODSOTNI: Danica Hrovatič, Frida Planinc, Ljubica Lukan, Zdenko Tomc, Zlata Crljenko

Sejo je vodil dr.Stane Košir, predsednik Sveta.

Predsednik Sveta je predlagal, da se 6.točka predlaganega dnevnega reda obravnava kot 1.točka h kateri je vabljena dr.Andreja Žele, s čimer so člani Sveta soglašali.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda (poročevalec: dr.Stane Košir)
2. Predstavitev znakovnega jezika z vidika uzaveščanja (pravo)pisnih zakonitosti slovenščine (poročevalka: dr.Andreja Žele)
3. Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 2.seje Sveta
4. Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v času od 01.01.2005 do 30.05.2005 (poročevalca: dr.Stane Košir in Jasna Bauman)
5. Problemi pri izdajanju odločb o pravici gluhih do tolmača, pridobivanju vavčerjev in izdajanju izkaznic
6. Predstavitev Kataloga standardov znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika (poročevalka Jasna Bauman)
7. Razno, predlogi, pobude

AD 1: Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda

Predsednik Sveta g.Stane Košir je ugotovil, da je od 15 članov sveta prisotnih 9 članov ter da je podana sklepčnost in da Svet lahko prične z delom.

V nadaljevanju je predlagal dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb.

K 1. točki dnevnega reda je bil sprejet naslednji sklep:

1. Svet sprejme predlagan dnevni red za 3.sejo Sveta.

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. Predstavitev znakovnega jezika z vidika uzaveščanja (pravo)pisnih zakonitosti slovenščine

Predstavitev znakovnega jezika z vidika uzaveščanja (pravo)pisnih zakonitosti slovenščine je podala dr.Andreja Žele iz Inštituta za slovenski jezik. Uvodoma je pojasnila, da je pri zapisu znakovnega jezika sodelovala skupina gluhih predstavnikov iz različnih geografskih področij Slovenije ter tolmači slovenskega znakovnega jezika. Skupino sodelujočih smo testirali s pomočjo pripravljenega besedišča. Pri testiranju smo dali poudarek na rabi glagola BITI, DELATI, IMETI v znakovnem jeziku. Tako se je izkazalo, da ohranijo svoj znak oziroma kretnjo samo polni pomeni teh glagolov. Glede samostalniških besed je poleg dobrega poznavanja sklonov nujna uporaba multimedijskega slovarčka na CD romu zaradi stalnih besednih zvez, ki v medsebojni povezavi zahtevajo prilagojeno uporabljanje kretenj ali pa celo izpuste nekaterih kretenj. Pri pridevnikih smo ugotovili, da različna uporaba istega pridevnika sporočilno zahteva različno kretnjo (železna palica : železna volja). Pri števnikih smo na podlagi testiranja ugotovili, da imajo vsi glavni in vrstilni števniki posebno kretnjo v nasprotju z ločilnimi in množinskimi števniki, ki nimajo posebne kretnje. Ob testiranju pripravljenega besedišča je bilo tudi ugotovljeno, da so razlike v znakovnem jeziku po regijah minimalne.

Predsednik sveta dr.Košir se je zahvalil za predstavitev in ocenil, da je to prvi korak k standardizaciji znakovnega jezika, katerega je potrebno nadaljevati.

V nadaljevanju so člani sveta podprli izdelavo nadaljnjih priročnikov ob sodelovanju gluhih uporabnikov, tolmačev, študentov jezikoslovja in jezikoslovcev za izdelavo katerih pa je potrebno pridobiti dodatna sredstva. Predlagano je bilo, da se razvije partnerski odnos med posameznimi fakultetami, ki lahko kandidirajo na javne razpise Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Združenjem, ki bi bil »motor« projektov, koordinator projektov pa bi bil Svet za slovenski znakovni jezik.

K 3. Pregled realizacije sklepov in verifikacija zapisnika 2.seje Sveta

G. Stane Košir je predstavil realizacijo sklepov 2.seje sveta, ki je bila 23.12.2004 in ob tem ugotovil, da so vsi sklepi realizirani, razen Pravilnika o naročanju tolmačev preko Združenja, kar pa ni bilo časovno opredeljeno in imenovanja člana iz Primorske univerze, kar je v postopku.

K 3. točki dnevnega reda je svet sprejel sklep:

1. Svet je sprejel poročilo o realizaciji sklepov 2.seje Sveta za slovenski znakovni jezik, ki je bila 23.12.2004 in potrdi zapisnik seje.

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. Poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v času od 01.01.2005 do 30.05.2005

Člani sveta so z vabilom za sejo prejeli Poročilo o uresničevanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki ga je pripravilo Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Poročilo vsebuje glavne poudarke z delovnega sestanka z dne 23.03.2005 s predstavniki posameznih ministrstev, katerega sklicatelj je bil Svet in s predlogom, da bi podoben delovni sestanek sklicali v jesenskem času.

Iz poročila je razvidno, da je odločbo po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika prejelo 739 oseb, od tega s statusom študenta ali dijaka 31 oseb. Iz evidence opravljenih ur tolmačenja je razvidno, da se to število v primerjavi z letom 2003 in 2004 povečuje tako pri plačilu z vavčerjem ( v letu 2005 2279 ur) kot pri javnih institucijah (v letu 2005 286 ur). Še vedno je zaznati težave pri uveljavljanju zakona v posameznih javnih institucijah, najbolj pereče je področje šolstva, saj gluhim upravičencem ni omogočeno koriščenje zakonske pravice do tolmača. Glede dinamike pridobivanja certifikata je razvidno, da so v letu 2005 razpisani trije roki za preverjanje znanja in spretnosti za pridobitev certifikata in je trenutno 28 tolmačev s certifikatom. Register tolmačev za znakovni jezik je v postopku vzpostavljanja. Na Združenje je prispel en ugovor v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja, vendar pa reševanje le tega bo možno po prejetju soglasja ministra, pristojnega za invalidsko varstvo na Pravilnik o disciplinski odgovornosti. Ga.Dana Batič je seznanila prisotne, da je s strani MDDSZ nekaj pripomb na predlagani pravilnik in predlaga, da se le te razjasnijo na sestanku s predstavniki ministrstva in direktorico združenja.

Na samo poročilo člani sveta niso imeli pripomb. Strinjali so se, da je potrebno posredovati zahtevo na vse tri univerze, da v svoje statute vnesejo določila Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika in opozorilom, da je zakonska pravica iztožljiva. V nadaljevanju je Edo Sikošek iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana opozoril na težave s katerimi se srečujejo na Zavodu pri zagotavljanju tolmača pri opravljanju mature svojih dijakov. Ni jasno, kdo je plačnik storitve tolmačenja (RIC ali Zavod), poleg tega pa v odločbi, ki jo prejme gluha oseba na podlagi prošnje za opravljanje mature v znakovnem jeziku, ni zapisano, da ima pravico do tolmača, temveč pravico do pomočnika.

Na podlagi razprave so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Svet je sprejel poročilo o uresničevanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za čas od 01.01.2005 do 31.05.2005.
2. Na vse tri univerze se posreduje zahteva o uskladitvi statutov univerz z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
3. Zavod za šolstvo, RIC ter ministrstvo za šolstvo in šport se posreduje dopis z namenom seznanitve z določbami Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.

Sklepi so bili sprejeti soglasno.
K 5. Problemi pri izdajanju odločb o pravici gluhih do tolmača, pridobivanju vavčerjev in izdajanju izkaznic

Ga.Jasna Bauman je prisotne seznanila s problemi pri izdajanju odločb o pravici gluhih do tolmača, kjer je zaznati nerazumljivo dolgotrajno reševanje vlog tudi po več kot pol leta, kljub temu, da je zakonski rok 30 dni, težavami pri zamenjavi starih izjav s tiskanimi vavčerji ter prejemanjem izkaznic, s katerimi gluhi uporabniki uveljavljajo pravico do tolmača.

Predstavnica MDDSZ ga.Dana Batič se je strinjala, da bo MDDSZ opozorilo centre za socialno delo na upoštevanje zakonskega roka pri izdaji odločb. Glede izdaje tiskanih vavčerjev je predstavila celoten potek postopka od vloge do prejema vavčerjev in pojasnila, da je do zakasnitve prišlo zaradi menjave tiskarne in da bodo na ministrstvu poskušali postopek izdajanja izkaznic in vavčerjev poenostaviti, s čimer so se strinjali vsi prisotni.

K 6. Predstavitev Kataloga standardov znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika

Člani sveta so Katalog standardov znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika prejeli skupaj z vabilom. Kratko predstavitev vsebin kataloga je podala Jasna Bauman. Omenila je, da je katalog pripravljala delovna skupina, v kateri so poleg nje sodelovali še Danica Hrovatič iz Socialne zbornice Slovenije, Ljubica Podboršek iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Bojan Sever, predstavnik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Bojana Sever iz Centra za poklicno izobraževanje. Katalog vsebuje opredeljena področja dela, dela in naloge, znanja in spretnosti ter naloge za dokazovanje usposobljenosti. Opredeljena je predhodna izobrazba (srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba), zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju ter socialne psihofizične lastnosti. Opredeljeni so načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti, raven zahtevnosti dela ter materialni in kadrovski pogoji, ki jih mora izpolnjevati Združenje kot izvajalec postopka za ugotavljanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije. Omenila je, da je Združenje vpisano v register izvajalcev postopka, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V zvezi s katalogom člani sveta niso imeli vprašanj.

K 7. Razno, predlogi, pobude

Naslednji sestanek Sveta za slovenski znakovni jezik bo pred novim letom, na katerem se bo obravnavalo poročilo Vladi Republike Slovenije o delu sveta .

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.

Zapisala:
Jasna Bauman l.r.

Predsednik Sveta:
dr. Stane Košir l.r.