POROČILO O DELU SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK ZA LETO 2017


Naloge Sveta za slovenski znakovni jezik so opredeljene v 24. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika:

 • skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
 • skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
 • spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
 • predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
 • sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi,
 • predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
 • seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
 • obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

 

V letu 2017 je svet imel  dve redni seji, na katerih se je seznanil oziroma sklepal o naslednji problematiki:

 • obravnaval in sprejel je poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2016,
 • obravnaval in sprejel je poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v letu 2016 in prvi polovici leta 2017;
 • pristojnemu ministrstvu je predlagal, da se tudi za tolmače SZJ smiselno uporabijo določila, ki veljajo za sodne tolmače v povezavi z dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem,
 • Ministrstvu za pravosodje je predlagal, naj prouči možnost spremembe 40. člena Zakona o notariatu tako, da je pri sestavljanju notarske listine prisoten tolmač slovenskega znakovnega jezika, vpisan v register tolmačev,
 • MDDSZ je predlagal, naj prouči možnost zakonske ureditve gluhega tolmača (kulturnega posrednika) ter tolmačenja iz mednarodne kretnje.

 

V zvezi z izvajanjem zakona je potrebno izpostaviti nekaj statističnih podatkov:

 

 • odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika je pridobilo 980 gluhih oseb, od tega 23 oseb s statusom dijaka ali študenta;
 • v letu 2017 je bilo opravljeno 18.452 ur tolmačenja, od tega je bilo 11.102 uri, plačljivi z vavčerjem in 7.350 ur, katerih plačniki so javne institucije. V primerjavi z letom 2016 se je število ur tolmačenja na letni ravni zmanjšalo za 2%;
 • v register tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki ga vodi MDDSZ, je ob koncu leta 2017 vpisano 52 tolmačev oz. 10% več kot v letu 2016.

 

Kljub aktivnosti sveta pa ostajajo odprta  vprašanja, pomembna za izvajanje zakona, na katere svet opozarja že vrsto let. Po mnenju sveta se zakonska pravica gluhih oseb do tolmača na izobraževalnem področju ne izvaja skladno z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Poleg tega pa ostaja odprto vprašanje plačila stroškov tolmačenja na zdravstvenem področju, ko izvajalci zdravstvenih storitev, niso upravičeni do refundacije stroškov tolmačenja od ZZZS.

 

 

dr. Stane Košir, l. r.

predsednik sveta

 

December, 2017