POROČILO O DELU SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK ZA LETO 2016


Naloge Sveta za slovenski znakovni jezik so opredeljene v 24. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika:

 • skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
 • skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
 • spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
 • predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
 • predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
 • seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
 • obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

V letu 2016 je Vlada RS imenovala člane Sveta za slovenski znakovni jezik. Konstitutivna seja sveta je potekala maja 2016, na kateri sta bila imenovana predsednik in podpredsednik sveta. V letu 2016 je svet imel dve redni seji, na katerih se je seznanil oziroma sklepal o naslednji problematiki:

 • obravnaval in sprejel je poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2015 in v prvem polletju 2016;
 • obravnaval odgovor MIZŠ na dopis Sveta za SZJ za razjasnitev nejasnosti v zvezi s tolmačenjem na OŠ in SŠ,
 • se seznanil s pobudo Civilnega odbora Bele rokavice o uvedbi gluhih tolmačev.

V zvezi z izvajanjem zakona je potrebno izpostaviti nekaj statističnih podatkov:

 • odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika je pridobilo 974 gluhih oseb, od tega 31 oseb s statusom dijaka ali študenta;
 • v letu 2016 je bilo opravljeno 18.680 ur tolmačenja, od tega je bilo 11.954 ur, plačljivih z vavčerjem in 6.726 ur, katerih plačniki so javne institucije. V primerjavi z letom 2015 se število ur tolmačenja ne povečuje;
 • v register tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki ga vodi MDDSZ, je trenutno vpisano 47 tolmačev.

Kljub aktivnosti sveta pa ostajajo odprta vprašanja, pomembno za izvajanje zakona, na katere svet opozarja že vrsto let. Po mnenju sveta se zakonska pravica gluhih oseb do tolmača na izobraževalnem področju ne izvaja skladno z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.

dr. Stane Košir l.r.
predsednik sveta

December, 2016