POROČILO O DELU SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK V LETU 2014


Naloge Sveta za slovenski znakovni jezik so opredeljene v 24. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika:
– skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
– skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
– spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
– predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
– sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi,
– predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
– seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
– obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

V letu 2014 je imel svet dve redni seji, na katerih se je seznanil oziroma sklepal o naslednji problematiki:
– obravnaval in sprejel je poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2013;
– obravnaval in sprejel je letno poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v letu 2013;
– obravnaval in sprejel je polletno poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v letu 2014;
obeležil 10. obletnico delovanja Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

V zvezi z izvajanjem zakona je potrebno izpostaviti nekaj statističnih podatkov:

– odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika je pridobilo 937 gluhih oseb, od tega 34 oseb s statusom dijaka ali študenta;
– v letu 2014 je bilo opravljeno 18.274 ur tolmačenja, od tega je bilo 12.081 ur, plačljivih z vavčerjem in 6.193 ur, katerih plačniki so javne institucije. V primerjavi z letom 2013 je bilo opravljenih za 10,52% več tolmačenja kot v preteklem obdobju;
– v register tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki ga vodi MDDSZ, je trenutno vpisano 46 tolmačev;
– sprejet in potrjen je nov katalog standardov znanj in spretnosti za poklic tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika;
– predlagan in sprejet je bil nov katalog in poklicni standard za poklic asistent za komunikacijo v SZJ;
– člana sveta sta zelo aktivno sodelovala pri pripravi Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje, ki je izvedbeni akt sprejete Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.

Ocenjujemo, da je bilo delo Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2014 uspešno, saj je čutiti večjo osveščenost slišeče javnosti pri zagotavljanju pravice gluhih oseb do tolmača, ki se kažejo v pozitivnih odzivih. Kljub aktivnosti sveta pa ostajajo odprta vprašanja, pomembno za izvajanje zakona, na katere svet opozarja že vrsto let. Predvsem je še vedno kršena pravica do tolmača na področju izobraževanja na celotni izobraževalni lestvici, a beleži se pozitivni premik v tej smeri, saj je v šolskem letu 2014/2015 prvič od uveljavitve zakona štirim učencem omogočeno spremljanje učnih ur s pomočjo tolmača v okviru danih zakonskih predpisov. Skrb za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika ter razvoj znakovnega jezika sta zaupana Svetu Vlade RS za slovenski znakovni jezik in Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, a brez zagotovitve finančnih sredstev. Upamo, da bo način financiranja zastavljenih ciljev, ki se nanašajo na slovenski znakovni jezik in so zapisani v sprejeti resoluciji, realiziran;

December, 2014