POROČILO O DELU SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK V LETU 2013


Naloge Sveta za slovenski znakovni jezik so opredeljene v 24. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika:
– skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
– skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
– spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
– predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
– sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi,
– predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
– seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
– obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

V letu 2013 je imel svet eno redno in eno dopisno sejo, na katerih se je seznanil oziroma sklepal o naslednji problematiki:
– obravnaval in sprejel je poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2012;
– obravnaval in sprejel je poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v letu 2012;
– na dopisni seji je imenoval predstavnico sveta v delovno skupino za pripravo akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje;
– svet je ponovno opozoril na neimenovanje članov sveta.

V zvezi z izvajanjem zakona je potrebno izpostaviti nekaj statističnih podatkov:
– odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika je pridobilo 919 gluhih oseb, od tega 42 oseb s statusom dijaka ali študenta;
– v letu 2013 je bilo opravljeno 16.534 ur tolmačenja, od tega je bilo 11.666 ur, plačljivih z vavčerjem in 4.862 ur, katerih plačniki so javne institucije. V primerjavi z letom 2012 je bilo opravljenih za 7% več tolmačenja;
– v register tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki ga vodi MDDSZ, je trenutno vpisano 46 tolmačev;
– sprejet in potrjen je nov katalog standardov znanj in spretnosti za poklic tolmač/ tolmačica slovenskega znakovnega jezika;
– predlagan in sprejet je bil nov katalog in poklicni standard za poklic asistent za komunikacijo v SZJ.

1. Ocenjujemo, da je bilo delo Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2013 uspešno, saj je čutiti večjo osveščenost slišeče javnosti pri zagotavljanju pravice gluhih oseb do tolmača, ki se kažejo v pozitivnih odzivih. Kljub aktivnosti sveta pa ostajajo odprta vprašanja, pomembno za izvajanje zakona:
– zagotavljanje pravice do tolmača gluhih dijakov in študentov v procesu vzgoje in izobraževanja, saj kljub večkratnim opozorilom pristojna plačilo stroškov tolmačenja in s tem kršijo določbe zakona;
– odprto je vprašanje plačila stroškov tolmačenja na področju notariata;
– skrb za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika ter razvoj znakovnega jezika sta zaupana Svetu Vlade RS za slovenski znakovni jezik in Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, a brez zagotovitve finančnih sredstev. Upamo, da bo način financiranja zastavljenih ciljev, ki se slovenski znakovni jezik in so zapisani v sprejeti resoluciji, realiziran;
– svet ponovno opozarja na neimenovanje članov sveta s strani posameznih ministrstev.

dr. Stane Košir l.r.
predsednik sveta

December, 2013