POROČILO O DELU SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK V LETU 2012


Naloge Sveta za slovenski znakovni jezik so opredeljene v 24. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika:
– skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
– skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
– spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
– predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
– sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi,
– predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
– seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
– obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

V letu 2012 je imel svet 2. redni seji, na katerih se je seznanil oziroma sklepal o naslednji problematiki:
– obravnaval in sprejel je poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2011;
– obravnaval in sprejel je poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 1.1. do 30.6.2012;
– poročilo o uveljavljanju ZUSZJ za prvo polletje 2011;
– seznanil se je z informacijo o pripravi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2012-2016 in predlagane vsebine, ki se nanašajo na slovenski znakovni jezik ocenil kot pozitivne;
– kot temo tradicionalnega posveta se je svet odločil posvetiti obeležitvi 10. obletnice veljavnosti zakona;
– svet je ponovno opozoril na neimenovanje članov sveta.

V zvezi z izvajanjem zakona je potrebno izpostaviti nekaj statističnih podatkov:
– odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika je pridobilo 895 gluhih oseb, od tega 41 oseb s statusom dijaka ali študenta;
– v letu 2012 je bilo opravljeno 15.490 ur tolmačenja, od tega je bilo 10.534 ur, plačljivih z vavčerjem in 4.956 ur, katerih plačniki so javne institucije. V primerjavi z letom 2011 je bilo opravljenih za 12% več tolmačenja;
– v register tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki ga vodi MDDSZ, je trenutno vpisano 45 tolmačev;
– storitev tolmačenja se izvaja na podlagi podjemne pogodbe (17 tolmačev), 28 tolmačev pa opravlja to dejavnost kot samostojni podjetnik.

1. Ocenjujemo, da je bilo delo Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2012 uspešno, saj je čutiti večjo osveščenost slišeče javnosti pri zagotavljanju pravice gluhih oseb do tolmača, ki se kažejo v pozitivnih odzivih. Kljub aktivnosti sveta pa ostajajo odprta vprašanja, pomembno za izvajanje zakona:
– zagotavljanje pravice do tolmača gluhih dijakov in študentov v procesu vzgoje in izobraževanja, saj kljub večkratnim opozorilom pristojna ministrstva zavračajo plačilo stroškov tolmačenja in s tem kršijo določbe zakona;
– odprto je vprašanje plačila stroškov tolmačenja na področju notariata;
– skrb za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika ter razvoj znakovnega jezika sta zaupana Svetu Vlade RS za slovenski znakovni jezik in Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, a brez zagotovitve finančnih sredstev. Upamo, da bo način financiranja zastavljenih ciljev, ki se nanašajo na slovenski znakovni jezik in so zapisani v nastajajoči resoluciji, realiziran;
– svet ponovno opozarja na neimenovanje članov sveta s strani posameznih ministrstev.

dr. Stane Košir l.r.
predsednik sveta

December, 2012