POROČILO O DELU SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK V LETU 2010


Naloge Sveta za slovenski znakovni jezik so opredeljene v 24. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika:
– skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
– skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
– spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
– predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
– sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi,
– predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
– seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
– obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

V letu 2010 je imel svet 2. redni seji, na katerih se je seznanil oziroma sklepal o naslednji problematiki:
– obravnaval in sprejel je poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2009;
– obravnaval in sprejel je poročilo o uveljavljanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 1.1. do 31.12.2009;
– poročilo o uveljavljanju ZUSZJ za prvo polletje 2010;
– posredoval dopis Odboru za delo, družino in socialne zadeve ob obravnavi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, v katerem je izrazil podporo delovanju Klicnega centra za osebe z okvaro sluha in apeliral na podelitev javnega pooblastila Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik ter da je delovanje klicnega centra potrebno razumeti v povezavi z 10. členom ZUSZJ;
– kot temo tradicionalnega posveta se je svet odločil za predstavitev dveh sklopov: v prvem sklopu so sodelovali predstavniki ministrstev z namenom predstavitve njihovih aktivnosti glede implementacije ZUSZJ, drugi sklop pa je bil posvečen predstavitvi klicnega centra;
– svet je ponovno opozoril na neimenovanje članov sveta;
– na MDDSZ je naslovil dopis, da se le ta opredeli glede problemov, ki se pojavljajo pri uresničevanju zakona in ki jih svet zapiše v svojem poročilu Vladi RS.

V zvezi z izvajanjem zakona je potrebno izpostaviti nekaj statističnih podatkov:
– odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika je pridobilo 886 gluhih oseb, od tega 49 oseb s statusom dijaka ali študenta;
– v letu 2010 je bilo opravljeno 12.566 ur tolmačenja, kar je za 4 % več v primerjavi z letom 2009, od tega je bilo 8.629 ur, plačljivih z vavčerjem ( v primerjavi z leto 2009 je zaznati 5% upad tolmačenja, plačljivih z vavčerjem) in 3.937 ur, katerih plačniki so javne institucije (v primerjavi z letom 2009 zaznavamo 28 % povečanje);
– v register tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki ga vodi MDDSZ, je trenutno vpisano 41 tolmačev;
– storitev tolmačenja se izvaja na podlagi podjemne pogodbe (19 tolmačev), 22 tolmačev pa opravlja to dejavnost kot samostojni podjetnik.

Ocenjujemo, da je bilo delo Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2010 uspešno, saj je čutiti večjo osveščenost slišeče javnosti pri zagotavljanju pravice gluhih oseb do tolmača, ki se kažejo v pozitivnih odzivih. Kljub aktivnosti sveta pa ostajajo nekatera vprašanja, pomembna za izvajanje zakona, odprta:
1. še vedno je kršena pravica gluhih do tolmača v času študija, kljub temu, da je ministrica za visoko šolstvo v prejšnji vladi v odgovoru na poslansko vprašanje pritrdila mnenju MDDSZ, ki tolmači zakon tako, da imajo gluhi študentje pravico do tolmača med predavanji. Na ta problem je bilo posebej opozorjeno na okrogli mizi z naslovom Prikrita diskriminacija gluhih študentov in študentk na slovenskih univerzah. 2. Skrb za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika ter razvoj znakovnega jezika sta zaupana Svetu Vlade RS za slovenski znakovni jezik in Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, a brez zagotovitve finančnih sredstev. V naročeni ekspertizi o Stanju slovenskega znakovnega jezika so nakazane nekatere rešitve, a bistvenega premika na tem področju ni zaznati.

dr. Stane Košir l.r.
predsednik sveta

December, 2010