POROČILO O DELU SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK V LETU 2005


Naloge Sveta za slovenski znakovni jezik so opredeljene v 24. členu Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika:

– skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
– skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
– spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
– predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
– sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi,
– predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
– seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
– obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

V letu 2005 je imel svet 2. redni seji, na katerih se je seznanil oziroma sklepal o naslednji problematiki:

– sprejel je poročilo o uresničevanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika za obdobje od 01.01. do 30.05.2005 ter do konca leta 2005;
– na tej osnovi posredoval na vse tri univerze zahtevo o uskladitvi statutov univerz z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, katero je na pobudo sveta posredovalo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
– Zavodu za šolstvo, RIC ter Ministrstvu za šolstvo in šport posredoval dopis z namenom seznanitve z določbami zakona;
– Seznanil se je s problemi pri izdajanju odločb o pravici gluhih do tolmača, pridobivanju vavčerjev in izdajanju izkaznic, kjer je zaznati nerazumljivo dolgotrajno reševanje vlog ter z vsebino poziva MDDSZ vsem centrom za socialno delo za upoštevanje zakonsko določenega roka o rešitvi vlog;
– Seznanil se je s Katalogom standardov znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika;
– Svet je podprl izdelavo nadaljnjih priročnikov slovenskega znakovnega jezika ob sodelovanju gluhih uporabnikov, tolmačev, študentov jezikoslovja in jezikoslovcev ter predlagal partnerski odnos med posameznimi fakultetami in Združenjem tolmačev za slovenski znakovni jezik v smislu pridobivanja dodatnih sredstev;
– Obravnaval in sprejel zaključno poročilo s problemske konference »Tolmač – pomemben člen izvajanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika«, ki je potekala dne 24.11.2005 v Ljubljani.

V zvezi z izvajanjem zakona je potrebno izpostaviti nekaj statističnih podatkov:

– odločbo o pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika je pridobilo 782 gluhih oseb, od tega 52 oseb s statusom dijaka ali študenta;
– v letu 2005 se kaže trend naraščanja opravljenega števila ur tolmačenja, ki do 31.12.2005 znaša 4051 ur (v letu 2004 je bilo opravljeno 733 ur), plačljivih z vavčerjem, katere stroške krije MDDSZ.
– v postopkih pred javnimi institucijami je bilo do 31.12.2005 opravljeno 749 ur (v letu 2004 je bilo 186 ur);
– v register tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki ga vodi MDDSZ, je trenutno vpisano 30 tolmačev (2 tolmača sta v postopku vpisa).

Kot primer dobre prakse je potrebno izpostaviti odziv Reševalne postaje Ljubljana, ki gluhim uporabnikom omogoča naročanje reševalnega vozila preko faksa, ki je glede na trenutne tehnične zmogljivosti, najbolj optimalno.

S poročilom o izvajanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika in težavah pri tem se je seznanil tudi Svet Vlade RS za invalide na svoji 3. redni seji dne 18.10.2005.

Ocenjujemo, da je bilo delo Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2005 zelo uspešno, saj je čutiti večjo osveščenost slišeče javnosti pri zagotavljanju pravice gluhih oseb do tolmača, ki se kažejo v pozitivnih odzivih. Kljub aktivnosti sveta pa ostajajo nekatera vprašanja, pomembna za izvajanje zakona, odprta. V letu 2006 bo svet pozornost namenil uresničevanju pravice gluhih oseb do tolmača na področju osnovnega, srednjega in visokošolskega izobraževanja.

dr. Stane Košir l.r.
predsednik sveta