KONSTITUIRANJE SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK


S sprejetjem Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika v novembru 2002, je gluhim osebam dana možnost, da uporabljajo slovenski znakovni jezik kot jezik medsebojnega sporazumevanja in kot naravno sredstvo za sporazumevanje, ter pravico, da so informirani v njim prilagojenih tehnikah. Vlada Republike Slovenije je na osnovi navedenega zakona 27.3.2003 ustanovila in imenovala Svet za slovenski znakovni jezik, za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev s področja razvoja, uveljavljanja in uporabe slovenskega znakovnega jezika ter izvajanje Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Svet je sestal na svoji prvi redni seji dne 18.9.2003 na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije v Ljubljani in imenoval za predsednika doc.dr. Staneta Koširja, predstavnika Univerze v Ljubljani, ter namestnico predsednika ga. Frido Planinc, predstavnico Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Na seji so se člani sveta seznanili z dosedanjim delom pri izvajanju zakona in opozorili na težave pri uveljavljanju zakona v praksi, ter sprejeli smernice za delo sveta v prihodnje.