2. SEJA SVETA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK


Svet za slovenski znakovni jezik se je sešel na svoji 2.redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Poročilo o uresničevanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika ter naloge Sveta za slovenski znakovni jezik. Svet je sprejel poročilo o uresničevanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Ker Svet ugotavlja, da so na posameznih področjih težave pri uresničevanju zakona, je sklenil povabiti predstavnike posameznih ministrstev na delovni sestanek, na katerem bi predstavili svoja stališča glede uresničitve pravice do tolmača v njihovih javnih službah ter katere storitve sodijo v sklop javnih služb. V nadaljevanju seje je predsednik Sveta dr.Stane Košir izrazil potrebo, da se svet vzpostavi kot samostojni strokovni organ. Izhajajoč iz posameznih nalog sveta je bilo dogovorjeno, da Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik predstavi Multimedijski praktični slovar znakovnega jezika gluhih s slovničnimi pravili in Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika.
Svet je sklenil, da prosi Vlado Republike Slovenije za imenovanje člana iz Primorske univerze v skladu s 25.členom zakona ter da se sprejeto poročilo o uresničevanju zakona s sprejetimi sklepi posreduje Vladi Republike Slovenije.